Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 05 juli 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
05 jul. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -procedure vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten-Raadsvoorstel herindelingadvies fusie gemeente Bloemendaal en Bennebroek per 1 januari 2009-2007/06/26-idem-lijst ingekomen stukken
  • -Vogelenzang Noord - Oost uittreksel stroomlijn eigenaren gronden-aangepaste offerte Wvg, kenmerk 169229-Perceelslijst zonder verklaring van eensluidendheid-Definitieve tekening digitale uitlevering "vogelenzang noord-oost"; kaart aangewezen percelen; tekening nummer 169229O1-Het college besluit bij drie bureau's een offerte aan te vragen voor de kosten van het begeleiden van de vestigingsprocedure op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.-Wet voorkeursrecht gemeenten; vestigen voorkeursrecht Vogelenzang-In de raadsportefeuille ligt voor de raad ter inzage de conceptbegroting 2008 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Zuid-Kennemerland. Volgens artikel 18 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling kan de raad aan het dagelijks bestuur van Afvalverwerking Zuid-Kennemerland zijn mening over de begroting geven. De begroting zal worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Afvalverwerking Zuid-Kennemerland op 14 juni 2007. Burgemeester en wethouders stellen de raad-Het college besluit: 1.de raad voor te stellen de begroting van de HDK over het begrotingsjaar 2008 voor kennisgeving aan te nemen. 2. de commissie Middelen te vragen hun eventuele commentaar op de stukken kenbaar te maken tijdens de vergadering van 12 juni.-Het college besluit: 1. de raad voor te stellen de jaarrekening van de HDK over het begrotingsjaar 2006 voor kennisgeving aan te nemen. 2. de commissie Middelen te vragen hun eventuele commentaar op de stukken kenbaar te maken tijdens de vergadering van 12 juni.-De HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) biedt het jaarverslag en de jaarrekening 2006 aan. De jaarrekening komt uit op een overschot van € 249.000. Het volledige saldo wordt gereserveerd door de HDK. Later zal de HDK bestedingsvoorstellen doen. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen.-Ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs maken een aanpassing van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs op een groot aantal onderdelen noodzakelijk. Er is een geheel nieuwe verordening opgesteld. Wij adviseren tot vaststelling van deze nieuwe verordening over te gaan.-Burgemeester en wethouders stellen de raad voor het benodigde bedrag voor de te verlenen subsidie voor renovatie van het dak van de Kapel aan de Potgieterweg 4 te Bloemendaal, beschikbaar te stellen uit de reserve monumenten.-benoeming nieuwe bestuursleden stichting openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland-de conceptbegroting 2008 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Zuid-Kennemerland voor kennisgeving aan te nemen.-De Welstandsnota is aan een algehele herziening toe. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om eerst iedereen in de gelegenheid te stellen op het ontwerp van de herziening te reageren. Zij stellen de raad daarbij voor te kiezen voor het inspraakmodel als bedoeld in de verordening interactieve beleidsvorming Bloemendaal 2006-monumenten-De raad besluit: 1. de voorjaarsnota 2007 vast te stellen voor wat betreft onderdeel A 2. kennis te nemen van de onderwerpen in onderdeel B 3. het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2007 op het punt van rechtmatigheid van begrotingsafwijkingen aan te passen conform het controleprotocol van de gemeente Heemstede.-De raad besluit: 1.De gemeenterekening 2006 vast te stellen; 2.Het rekeningoverschot van €.2.074.000 de volgende bestemming te geven: - dekking van kosten van activiteiten uit 2006 welke in 2007 worden uitgevoerd: € 281.000 - storting in flexibele algemene reserve €.1.793.000-Het college besluit:1. het concept-raadsvoorstel en besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad;2. de bevestiging bij de gemeenterekening (letter of representation) aan de accountant toe te sturen;-Het college besluit:De raad te informeren d.m.v. het voorleggen van het jaarverslag aan de raadscommissie Grondgebied.De aanbevelingen met betrekking tot aanpassingen van de Welstandsnota mee te nemen in het kader van de evaluatie van de Welstandsnota.-Potgierweg 4, Kapel-Potgieterweg 4; verbetering bouwkundige staat kapel-Voorgesteld wordt de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bloemendaal 2005 te wijzigen en daartoe de Subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2007 vast te stellen-Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs-Dit stuk is een weergave uit het controle protocol 2006 bij de jaarrrekening van de gemeente Heemstede. Dit dient ter illustratie voor de manier waarop de gemeente Bloemendaal met begrotingsafwijkingen zou kunnen omgaan.-2007-bezwaar tegen de parameters ivm ingediend bezwaar tegen bestemmingsplan-bezwaar tegen de parameters ivm ingediend bezwaar tegen bestemmingsplan-bezwaar tegen de parameters ivm ingediend bezwaar tegen bestemmingsplan-bezwaar tegen de parameters ivm ingediend bezwaar tegen bestemmingsplan-bezwaar tegen de parameters ivm ingediend bezwaar tegen bestemmingsplan-voor vervroegen van horecasluitingstijden en tegengaan overmatig drankgebruik jongeren-voor vervroegen van horecasluitingstijden en tegengaan overmatig drankgebruik jongeren-praktische handreikingen te bieden voor het organiseren van mooie, zinvolle naturalisatieceremonies-voor vervroegen van horecasluitingstijden en tegengaan overmatig drankgebruik jongeren-bezwaar tegen de parameters ivm ingediend bezwaar tegen bestemmingsplan-projectplan-pleidooi voor het organiseren van veerkracht in lokale gemeenschappen-offerte aanpak en kosten ondersteuning-uitnodiging raadsleden informatieavond dd 19-09-2007-nadere stukken ter behandeling zaak in zitting 05-07-2007-wijkcontactavond Gemeente Bennebroek dd 23-04-2007; verslag-wijkcontactavond Gemeente Bennebroek dd 18-04-2007; verslag-wijkcontactavond Gemeente Bennebroek dd 16-04-2007 iz voorgenomen fusie, verslag-verzamelbrief juni 2007-onderzoek 'De burger kan ons nog meer vertellen', zie bijlage 2007010265-contactavond gemeente Bennebroek dd 07-05-2007 n.a.v. telefonische enquete over voorgenomen fusie, verslag-vereenvoudiging van de gemeentelijke regelgeving-verzoek om voorlopige voorziening afgewezen-Rapport 'Uitvoering Wet werk en bijstand 2005'-beleidsprogramma Samen werken, Samen leven-onderzoek door Stichting advisering bestuursrechtspraak-kansen en bedreigingen voor de regio; uitnodiging-ledenbrief 07/66; bestuursakkoord en commissie Van Aartsen -ledenbrief 07/61; rapport Commissie Gemeentewet en Grondwet o.l.v. dhr. J.J. van Aartsen - zie documentnummer 2007009592-rapport 'In de bijstand, en dan', verkennende studie 'Maatwerk in de uitvoering van de WWB'-rapport 'Uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2005'-begeleidende brief-verzoek deelname 28/10/2007-tegen bouwplan van BAM-vastgoed; overzicht recente ontwikkelingen-essay van VGS en VB bijdrage actuele debat bestuurskracht-stukken v/d commissievergaderingen d.d. 14/06/2007 en 20/06/2007-zienswijze-speeltuinvereniging-problemen bij uitvoering wmo-verlening goedkeuring-folder quick scan-rapport van de commissie Gemeentewet en Grondwet; Bestuursakkoord tussen Rijk en Gemeenten-nabij De Rijp Bloemendaalse Bos, informatie-gevolgen van de gekozen parkeeroplossing in het Vogelpark-invulling vacatures in VNG- commissies en CvA, Lbr. 07/60-toezending kopieen-nieuw Bloemendaalseweg 234-voornemen tot regionaliseren van de gemeentelijke brandweren-Brochure "Een Millennium Gemeente staat midden in de Wereld"-suggesties ontwikkeling strand-jaarverslag IWI 2006 en persbericht-bloemendaal en bennebroek-commentaar op concept-reactie v/h College als antwoord op toegezonden brieven-benoeming Addie Stehouwer-toezending ter informatie kopieen ivm verzoek om voorlopige voorziening-toezending kopieen van beroepschriften-verzoek reactie voor 4 juli as-verzoek reactie voor 4 juli as-bezwaar namens Jong, dhr. G. de, tegen besluit dd 29-03-2007 tot niet houden van referendum-preventief financieel toezicht in het kader van de Wet arhi -publicatie Aanpak van discriminatie door Nederlandse gemeenten; verzoek bespreken met lokale partners-afvalverwerking Zuid-Kennemerland; + accountantsverklaring-vaststellen begroting in de vergadering van 14 juni 2007-verzoek benoemen drie bestuursleden: mw. M.F.N. Wijdeveld-van Baarle, dhr. J.F. Leuven en dhr. R.H. Bange-renovatie dak; Potgieterweg 4; De Kapel-kopieen stukken Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg-aanvullende informatie mbt aard van de onderhouds- en herstelwerkzaamheden-herhaald verzoek aandacht bouwkundige staat van De Kapel; Potgieterweg 4-verzoek deelname aan week van de vooruitgang-herstel dak Kapel overzicht kosten-nadere stukken tbv de zitting op 5 juli 2007-verzoek aandacht bouwkundige staat van De Kapel, Potgieterweg 4-deel 6 ( bijlagen: monumenten, straatnaamregister, begrippenlijst )-deel 5-deel 4-deel 3-deel 2-deel 1

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen