Auditcommissie

Naam: Auditcommissie

griffie@bloemendaal.nl

Taken en adviserende rol naar de gemeenteraad:

De auditcommissie bevordert de afstemming van diverse onderzoeken en controles die ingevolge de artikelen 182, 213 en 213a van de Gemeentewet worden uitgevoerd.

De auditcommissie overlegt met de accountant over de controles en rapportages die deze uitbrengt ten behoeve van de raad.

De auditcommissie adviseert de raad over:

  1. het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole;
  2. de selectie van de accountant.

De auditcommissie overlegt met de accountant over de opdrachtformulering voor de controle van de jaarrekening, met name voor wat betreft de volgende onderwerpen:

  1. goedkeurings- en rapporteringstoleranties;
  2. het normenkader;
  3. door de raad te verstrekken aanvullende opdrachten;
  4. de wijze van rapporteren door de accountant waaronder frequentie en inrichting;
  5. post- en prioriteiten van de raad aangaande de controle van de jaarstukken.

De auditcommissie adviseert hierover aan de raad.

De auditcommissie evalueert met de accountant of de uitvoering van de controle van de jaarrekening overeenkomstig de opdracht heeft plaatsgevonden.

De raad kan de auditcommissie aanwijzingen en opdrachten geven voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden